Ἅγιοι τῆς Μονῆς

νέος ὁσιομάρτυρας Γεδεών (30 Δεκεμβρίου) γεννήθηκε τό 1766 στό χωριό Κάπουρνα (σημερινές Γλαφυρές) τοῦ νομοῦ Μαγνησίας. Σέ ἠλικία 12 ἐτῶν καί ἐνῶ ἐργαζόταν στό Βελεστῖνο ξεγελάστηκε ἀπό κάποιους Τούρκους καί ἀρνήθηκε τόν Χριστό, ἀσπασθείς τήν Μουσουλμανική θρησκεία. Συναισθανόμενος ὕστερα ἀπό 2 μῆνες τό παράπτωμά του, δραπετεύει καί διαφεύγει στήν Κρήτη. Ἀπό ἐκεῖ μεταβαίνει στό Ἅγιον Ὄρος, στήν Ἱερά Μονή Καρακάλλου, ὅπου μετά ἀπό ἱκανή δοκιμασία κείρεται μοναχός μετονομασθείς (ἀπό Νικόλαος) Γεδεών.

Στό μοναστήρι παρέμεινε 35 ἔτη, διάγοντας αὐστηρή ἀσκητική ζωή. Σιγόκαιγε ὅμως πάντα μέσα του ἡ ἐπιθυμία νά μαρτυρήσει γιά τόν Χριστό, ὁμολογῶντας δημοσίως τήν Πίστη του ἔμπροσθεν τῶν Ὀθωμανῶν, ἀπέναντι στούς ὁποίους τήν εἶχε πρότερα ἀρνηθεῖ. Καταξιώθηκε νά πραγματοποιήσει τόν πόθο του ὕστερα ἀπό πολλές δοκιμασίες καί ἀφοῦ προηγουμένως ἄκουσε τήν φωνή τοῦ Παντοκράτορος κατερχομένη ἀπό τόν τροῦλλο τοῦ καθολικοῦ νά τόν προτρέπει στό μαρτύριο. Ἡ ὁμολογία του ἔλαβε χώρα στόν Τύρναβο Λαρίσσης, ἐνώπιον τοῦ τοπικοῦ ἡγεμόνα Βελῆ Πασσᾶ, ὁ ὁποίος ἀποτυγχάνοντας νά μεταστρέψει τήν πίστη του τόν κατεδίκασε τελικῶς σέ θάνατο.

Ὁ Ἅγιος Γεδεών μαρτύρησε τήν 30η Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 1818, διά τῆς ἐκκοπῆς τῶν χειρῶν καί τῶν ποδῶν του διά πελέκεως, ἀφού λίγο προηγουμένως εἶχε προφητεύσει σέ ἕναν νεοφώτιστο χριστιανό τήν ἐπερχόμενη καταστροφή τῶν Τούρκων κατακτητῶν. Ἀναγνωρίσθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία ὡς Ἅγιος σχεδόν ἀμέσως μετά τὸ διὰ Χριστόν μαρτύριό του καί ἑορτάζεται ἔκτοτε εἰς  τὴν ἀπανταχοῦ Ὀρθοδοξία. Τίμια λείψανά του φυλάσσονται εὐλαβῶς στήν Μονή.

Ἀπολυτίκια τοῦ ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Γεδεὼν

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Ἄνθος-3-150Ρείθροις ἔπνιξας τῶν σῶν αἱμάτων καὶ κατήσχυνας τοῦ ἐπαράτου τὴν ἀσέβειαν Βελλῆ καὶ τὸ φρύαγμα, ὑπὲρ Χριστοῦ ἐναθλῶν γενναιότατα, Ὁσιομάρτυς Γεδεὼν παναοίδιμε, πρέσβευε Χριστῷ Τῷ Θεῷ ὑπὲρ τῶν πίστει τιμώντων τὴν μνήμην σου.

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ὁσίων ἰσότιμος καὶ Ἀθλητῶν κοινωνός, καὶ θεῖον ἀγλάϊσμα τῆς Καρακάλλου Μονῆς ἐδείχθης, μακάριε· σὺ γὰρ στεῤῥῶς Ἀθλήσας, τὸν ἐχθρὸν ἐτροπώσω, ἔνθεν, Ὁσιομάρτυς Γεδεών, ἐδοξάσθης, πρεσβεύων ὑπὲρ πάντων ἡμῶν τῶν εὐφημούντων σε.

► Σύντομο ἱστορικό Μονῆς
.

Μαρτύριο τοῦ Ἁγ. Γεδεών. Σύνθεση λεπτομερειῶν.

Advertisements