Πρόλογος Καθηγουμένου

Πρόλογος
Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Καρακάλλου
Ἀρχιμανδρίτου Φιλοθέου

Χάριτι Θεοῦ, τοῦ συνεργοῦντος εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν, ἔχομε τήν χαρά καί ἱκανοποίησι νά προλογίζωμε τόν παρόντα Τόμον, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ καρπόν πολυετοῦς ὁραματισμοῦ καί προσπαθείας τῶν Πατέρων καί φίλων τῆς ἱερᾶς ἡμῶν ἀδελφότητος. Θεωροῦμε ἰδιαιτέρως σημαντική τήν χρονική συγκυρία τῆς παρούσης ἐκδόσεως, καθότι αὐτή συμπίπτει μέ τήν συμπλήρωσι μιᾶς χιλιετοῦς ἀδιακόπου πορείας τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς.

Οἱ λατρευτικές ἀνάγκες, ἡ εὐλάβεια καί φιλοκαλία τῶν Μοναχῶν δημιούργησαν διαχρονικά εἰς τό ἱερό Κοινόβιόν μας μία πλουσία παρακαταθήκη θησαυρισμάτων τῆς Πίστεως (ἔργα ἐκκλησιαστικῆς ζωγραφικῆς, ἱερᾶ ἄμφια, πολύτιμα χειρόγραφα, σπάνια παλαίτυπα καί νεώτερα ἔντυπα, λαογραφικά ἀντικείμενα κ.ἄ), πού δέν εἶναι μόνον ἱερά κειμήλια τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά ἀποτελοῦν συγχρόνως ἐθνική καί παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

Ἀξιοσημείωτον εἶναι ὅτι ἡ παρούσα ἔκδοσις ὑλοποιεῖται εἰς μίαν χρονικήν συγκυρίαν πού ἔχει σφραγισθῆ ἀπό μία μεγάλη κρίσι, τόσο εἰς ἐθνικόν ὅσο καί εἰς παγκόσμιον ἐπίπεδο, γεγονός πού ἀποδεικνύει ὅτι ἡ πνευματική καί καλλιτεχνική δημιουργία δέν ἀναστέλλεται εἰς ἀντιξόους περιστάσεις καί τά ἔργα τοῦ πολιτισμοῦ δέν σταματοῦν ἀκόμα καί ὑπό συνθῆκες δυσχερεῖς, διότι ἀποτελοῦν ἀναγκαίαν ἐκφραστικήν διέξοδον τῆς ψυχῆς…

(Ἀπόσπασμα ἀπό τόν πρόλογο τοῦ τόμου)

► Περιεχόμενα ϗ Περιλήψεις

► Συγγραφείς τόμου

► Δεῖτε δείγματα σελίδων

Advertisements